بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم گیری مشارکتی و عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حسني, فاطمه and نقيب زاده تهامي, احمد and رباطي, فاطمه السادات (1396) بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم گیری مشارکتی و عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله بهداشت و توسعه, 6 (1). pp. 9-16. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v6n1p9-fa.pdf

Download (664kB)

Abstract

مقدمه: با توجه به مقوله حساس مدیریت دانشگاه‌ها، توجه به جنبه‌های شخصیتی مدیران و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه امری ضروری می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تصمیم‌گیری مشارکتی با عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی تمامی مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان وارد شدند. جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی (NEO-FFI)، برای سنجش تصمیم‌گیری مشارکتی از پرسشنامه تصمیم‌گیری مشارکتی و جهت ارزیابی عملکرد از چک لیست ارزشیابی امتیازات عضو هیأت علمی استفاده گردید. از آزمون ضریب همستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه جهت آنالیز داده‌ها استفاده شد. نتا‌یج: بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد مدیران (76/0, r =001/0P<) و همچنین تصمیم‌گیری مشارکتی با عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت (498/0, r =001/0P<). در مورد مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی تهییج‌پذیری‌، وجدان و آزاد اندیشی و در مورد مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مشارکتی دعوت از کارکنان جهت ارائه نظرات، تسهیم دانش و همفکری قابلیت پیشگویی عملکرد مدیران را داشتند. بحث و نتیجه‌گیری: توجه بیشتر سازمان به ویژگی‌های شخصیتی مدیران و فراهم کردن زمینه مناسب جهت اتخاذ تصمیم‌گیری مشارکتی باعـث تعهد بیشتر مـدیران به سـازمان و ایجاد بستر مناسب، جهت عمـلکرد بهتر ایشان در سـازمـان می‌شود.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 23 Jun 2018 05:18
Last Modified: 23 Jun 2018 05:18
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27371

Actions (login required)

View Item View Item