رابطه بین فنون معماری اجتماعی و عملکرد کارکنان در اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

شیروانی, علیرضا and مالوردی, امید and فتاح پور, امیر حسین and رفیعی, نورا (1394) رابطه بین فنون معماری اجتماعی و عملکرد کارکنان در اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 2 (2). pp. 133-143. ISSN 2345-4989

[img] Text
2.pdf

Download (598kB)

Abstract

مقدمه: در دنياي امروز كه ساختارهاي خشك و ديوان سالارانه جاي خود را به مديريتي منعطف داده است، سازمانها نيز نيازمند كاركناني هستند كه فراتر از تكاليف شغلي خود فعاليت نمايند تا با بهرهگيري از منابع و سرمايههاي درون، به مزيت رقابتي پايدار دست يابند )سرمايه اجتماعي( و به بهبود عملكرد سازماني كمك نمايند. در اين راستا مطالعه حاضر باهدف بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني در بين كاركنان اداره كل بيمه سلامت اصفهان به انجام رسيدروش: این مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بود كه به شيوه مقطعي در سال 3131 در اداره كل بيمه سلامت استان اصفهان انجام پذيرفت. نمونه آماري شامل 351 نفر از كاركنان ستادي بودند كه به صورت تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه خودساخته معماري اجتماعي و بود. پرسشنامه استاندارد عملكرد سازماني 62 سؤال مرتبط با ارزيابي عملكرد )خدمت )Chaudhury( پرسشنامه استاندارد عملكرد سازماني چودهوري به مشتري، بهرهوري، كيفيت و نوآوري( در پنج مقياس ليكرت داشت و پرسشنامه معماري اجتماعي نيز بر اساس اهداف مطالعه و مطابق مقياس ليكرت نسخه 63 و به كمك آزمونهاي SPSS طراحي گرديد. تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي توسط نرمافزار همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل انجام شد. بود. در / 1( و كمترين ميانگين مربوط به بعد كيفيت ) 61 / یافتهها: از ميان 4 بعد عملكرد، بيشترين ميانگين مربوط به بعد خدمت به مشتري ) 13 1( و كمترين ميانگين مربوط به بعد طرح تسهيلات، جا و مكان / مؤلفه معماري اجتماعي، بيشترين ميانگين مربوط به بعد نيمهاي چند رشتهاي ) 44 6/41 ( بود. بين فنون معماري اجتماعي و عملكرد سازماني كاركنان مورد مطالعه همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت. ( بحث و نتیجهگیری: با توجه به حساس بودن ماهيت شغلي نيروي انساني در سازمانها، ميبايست معماري اجتماعي را به گونهاي اطمينان آور در سازمانها عملي نمود. از سوي ديگر شفافيت در امور روزمره واحدهاي سازماني، رفتار مسئولان و همچنين بيان روشن اهداف و برنامههاي هر واحد به كاركنان و مشاركت دادن و قدرداني از تلاش و زحمت آنان، در ارتقاي عملكرد آنان كمك كننده بنظر ميرسد..

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General)
Depositing User: hasanzadeh
Date Deposited: 19 Jun 2018 07:42
Last Modified: 19 Jun 2018 07:42
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27360

Actions (login required)

View Item View Item