تأثیر آموزش سلامت با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان

واحدیان شاهرودی, محمد and اسماعیلی, حبیبالله and طهرانی, هادی and امینی, امین رضا (1395) تأثیر آموزش سلامت با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان. مجله بهداشت و توسعه, 5 (3). pp. 226-237. ISSN 2322-1380

[img] Text
kmu-jhad-v5n3p226-fa.pdf

Download (759kB)

Abstract

مقدمه: از آنجایی که در تمام جمعیت‌ها با افزایش سن توده استخوانی کاهش می‌یابد، لذا محققین در این مطالعه بر آن شدند تا در پژوهشی به کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک زندگی زنان، در اتخاذ رفتار‌های پیشگیری کننده از بیماری پوکی استخوان بپردازند. روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی در میان 64 نفر (32 نفر آزمون و32 نفر کنترل) از زنان میانسال انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به همراه سؤالات جمعیت‌شناختی و پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی و بسامد خوراک بود که پس از تأیید روایی- محتوایی و پایایی، قبل و 6 هفته بعد از مداخله تکمیل شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین و انحراف‌ معیار) و آزمون‌های تحلیلی (تی زوجی، ضریب همبستگی و کوواریانس) در سطح معناداری 05/0 انجام ‌شد. نتا‌یج: میانگین نمره سازه‌ها قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت. بعد از اجرای مداخله و با کنترل متغیر‌های مخدوش‌گر، در آگاهی، شدت درک شده، خودکارآمدی، راهنمای عمل، منافع درک شده و کلسیم دریافتی بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده شد (05/0‌>‌P). اما در سازه‌های حساسیت درک شده، موانع درک شده و فعالیت بدنی اختلاف معناداری به وجود نیامد. بحث و نتیجه‌گیری: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ پیشگیری از بیماری پوکی استخوان در زنان و در بهبود کلسیم دریافتی مؤثر بود، اما در جهت افزایش رفتار فعالیت بدنی به نتیجه مطلوب نرسید.

Item Type: Article
Subjects: A General Works > AI Indexes (General)
R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: mehdinejad
Date Deposited: 11 Jun 2018 06:49
Last Modified: 11 Jun 2018 06:49
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/27272

Actions (login required)

View Item View Item