مقايسه ميزان سرمي فسفر، آلبومين و پروتئين كل در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي و حاملگي طبيعي

سالاري, زهره (2006) مقايسه ميزان سرمي فسفر، آلبومين و پروتئين كل در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي و حاملگي طبيعي. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 13 (4). ISSN 1023-9510

[img]
Preview
Text
551-1294-1-PB.pdf - Published Version

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstract551.pdf - Published Version

Download (250kB) | Preview
[img]
Preview
Text
title551.pdf - Published Version

Download (129kB) | Preview
Official URL: http://jkmu.kmu.ac.ir/index.php/kmus/article/view/...

Abstract

مقدمه: پره‌اكلامپسي هنوز يكي از مشكلات مهم طب مامايي مي‌باشد كه يك‌سري عوامل در بروز يا تشديد آن مطرح گرديده‌است. كاهش سطح سرمي‌آلبومين، ‌پروتئين كل و فسفر نيز در برخي بررسي‌ها به عنوان يك عامل در پاتوفيزيولوژي پره‌اكلامپسي مطرح شده است. هدف از اين تحقيق، مقايسه سطح سرمي‌آلبومين، پروتئين كل و فسفر در دو گروه مبتلا به پره‌اكلامپسي و بدون پره‌اكلامپسي مي‌باشد. روش‌: اين مطالعه از نوع مورد شاهدي بوده و در آن تعداد 100 خانم باردار 30-20 ساله كه حاملگي اول آنها بوده و سن حاملگي آنها بين 40-28 هفته بود انتخاب شدند. افراد فوق به دو گروه مساوي مبتلا به پره‌اكلامپسي و حاملگي طبيعي تقسيم شدند. ميزان سرمي‌آلبومين، پروتئين كل و فسفر در دوگروه اندازه‌گيري شده و با هم مقايسه گرديد. يافته‌ها: مشخصات جمعيتي در دو گروه مشابه بود. ميانگين سني افراد در دو گروه تفاوت آماري معني‌داري نداشت، اما ميانگين سن حاملگي به لحاظ آماري معني‌دار بود (در زنان مبتلا به پره‌اكلامپسي 2.3±29.36 هفته و در افراد با حاملگي طبيعي 5.2±19.38). ميانگين متغيرهاي فشارخون سيستولي و دياستولي و شاخص توده بدني در خانم‌هاي مبتلا پره‌اكلامپسي و بدون پره‌اكلامپسي تفاوت آماري معني‌دار داشت (0001.0>P). ميانگين فشارخون سيستولي در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي 39.13±8.149 و در افراد با حاملگي طبيعي 73.9±7.108 بود و ميانگين فشارخون دياستولي در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي 57.8±95 و در افراد با حاملگي طبيعي72.10±4.67 بود. شاخص توده بدني در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي 07.2±84.22 و در افراد با حاملگي طبيعي 09.2±21.21 بود. بين دوگروه مورد مطالعه از نظر سطح سرمي‌آلبومين، پروتئين كل و فسفر اختلاف معني‌داري وجود نداشت. ‌آلبومين سرم در افراد مبتلا به پره‌اكلامپسي 45.0±12.4 و در افراد با حاملگي طبيعي 57.0±26.4 بود. ميانگين ميزان سرمي‌پروتئين كل در گروه اول 1±95.5 و در گروه دوم 92.0±03.6 بود و ميانگين ميزان سرمي ‌فسفر در گروه اول 68.0±53.3 و در گروه دوم 82.0±35.3 بود. نتيجه‌گيري: در اين مطالعه ارتباطي بين ميزان سرمي‌آلبومين، پروتئين كل و فسفر در بروز پره‌اكلامپسي مشاهده نگرديد.

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Depositing User: fatemeh karami karami
Date Deposited: 27 Jan 2016 13:47
Last Modified: 27 Jan 2016 13:47
URI: http://eprints.kmu.ac.ir/id/eprint/24983

Actions (login required)

View Item View Item